Verklaringvanexecutele.nl

Nieuws

Notaris mag in bepaalde gevallen onterfde legitimarissen in kennis stellen over hun recht om een beroep te doen op legitieme portie

Het Hof Amsterdam heeft een interessante uitspraak gedaan welke onlangs is gepubliceerd.
Het gaat om een kandidaat-notaris en een inmiddels oud-notaris welke in eerste instantie door de Kamer van Toezicht een klacht gegrond hadden van een erfgenaam omdat die kandidaat-notaris en inmiddels oud-notaris zonder daar vooraf met die erfgenaam over te hebben gecommuniceerd alle (andere) legitimarissen (in die geval kleinkinderen) te informeren over hun recht om een beroep te doen op de legitieme portie nadat dit door één van de legitimarissen al was gedaan.
Het Hof Amsterdam heeft in hoger beroep het oordeel van de Kamer van Toezicht vernietigd op basis van beschouwingen van de minister van Justitie zoals opgenomen in de parlementaire geschiedenis.
Als u de uitspraak leest zegt het Hof eigenlijk dat in deze situatie door het notariskantoor juist is gehandeld, klik hier

Volgens de Hoge Raad is een voor 1 januari 2003 benoemde executeur-boedelberedderaar geen afwikkelingsbewindvoerder

Volgens uitspraak van de Hoge Raad op 28 juli 2013 kunnen aan een voor 1 januari 2003 benoemde executeur-boedelberedderaar niet dezelfde rechten worden toegekend dan aan een afwikkelingsbewindvoerder.
De benoeming stemt wel overeen met het huidige recht waarin de executeur op grond van het bepaalde in artikel 144 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek in beginsel van rechtswege belast is met het beheer van de goederen van de nalatenschap.
Voor de hele uitspraak, klik hier

Beneficiaire aanvaarding blijft alleen mogelijk op aanvraag (04 juli 2013)

Het voorstel van Netwerk Notarissen om beneficiaire aanvaarding van erfenissen tot standaard te verheffen, zal niet op korte termijn gerealiseerd worden. In een algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen benadrukte staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie afgelopen woensdag in de Tweede Kamer nog eens wat hij eerder ook in een Kamerbrief had geconcludeerd.
Volgens de staatssecretaris brengt een omkering van het huidige systeem even veel voor- als nadelen met zich mee. Bovendien verwacht Teeven dat wanneer beneficiair aanvaarden standaard wordt, de kosten ook zullen toenemen. Op verzoek van PVV-Kamerlid Louis Bontes gaat Teeven in gesprek met de KNB om te zien of het notariaat niet nauwer betrokken moet worden bij de afhandeling van een testament. Dit om te voorkomen dat erfgenamen nietsvermoedend in de schulden terechtkomen.

Uitspraak van het Hof Den Haag over een situatie waarbij de langstlevende partner postuum haar aandeel verbeurt in verzwegen bankrekeningen.

Het Hof achtte bewezen dat die langstlevende bewust de bankrekeningen heeft verzwegen waardoor erfgenamen tekort zijn gedaan.
Haar erfgenamen draaien nu op voor de gevolgen.
Klik hier voor de uitspraak